Huurvoorwaarden


HUURVOORWAARDEN

 

Dit document beschrijft de huur- en commerciële voorwaarden voor de huur van aangewezen huurproducten van Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S, hello@moonboon.nl.

 

 1. REIKWIJDTE VAN DEZE VOORWAARDEN

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst voor het Gehuurde Product.

  1.2  De Verhuurder van het Gehuurde Product is Moonboon International ApS (hierna "Moonboon"), met CVR nummer 41800860 en geregistreerd adres Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 Kopenhagen S.

  1.3 Het huren van een product is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.

 

 1. HUUROVEREENKOMST EN BETALING

  2.1 De huurovereenkomst gaat in op de datum van bestelling van het Gehuurde Product en loopt zonder onderbreking door totdat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Er wordt een vast maandelijks bedrag in rekening gebracht, dat doorloopt tot wederopzegging.

  2.2 De Huurder is verplicht om zijn of haar gegevens in het Huurportaal op moonboon.nl bij te werken als er wijzigingen zijn in de betaalkaart, het adres, het telefoonnummer of het e-mailadres.

  2.3 De eerste betaling gebeurt bij de bestelling van het huurproduct op moonboon.nl, waarna het overeengekomen bedrag maandelijks op dezelfde datum als de besteldatum wordt afgeschreven. Als de huurovereenkomst bijvoorbeeld op de 14e wordt afgesloten, vinden de daaropvolgende maandelijkse incasso's plaats op de 14e van de volgende maanden.

  2.4 De doorlopende maandelijkse betaling wordt in rekening gebracht voor de volledige duur van de huurperiode en wordt beschouwd als een vooruitbetaling. Het is niet mogelijk om een begonnen huurperiode in te korten. Als de huurovereenkomst wordt beëindigd en een product wordt geretourneerd voor het einde van de betreffende huurperiode, wordt er geen bedrag terugbetaald voor de resterende dagen.

  2.5 Een huurder mag producten niet uitlenen of onderverhuren.

 

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN

  3.1 De huurder kan alleen een product huren dat Moonboon als huurproduct aanbiedt, en de huur kan alleen worden gestart als het product op voorraad is.

  3.2 Moonboon wijst erop dat het Gehuurde Product gebruikte apparatuur kan zijn. Moonboon garandeert dat het Gehuurde Product vrij is van beschadigingen of defecten. Alle apparatuur ondergaat een kwaliteitstest om er zeker van te zijn dat het Gehuurde Product voldoet aan de Europese normen en correct en naar verwachting functioneert.

  3.3 Als het Gehuurde Product bij levering defect blijkt te zijn of er onderdelen ontbreken, het tijdens de huurperiode defecten ontwikkelt of tijdens de huurperiode kapot gaat, zal Moonboon het Gehuurde Product vervangen wanneer de Huurder een e-mail stuurt naar hello@moonboon.nl. Moonboon beoordeelt de staat van het gehuurde product en de oorzaak van de gebreken van het Gehuurde Product. Als wordt beoordeeld dat de Huurder geen wezenlijke schuld heeft aan het defect, zal Moonboon de kosten in verband met vervanging of reparatie vergoeden.

  Als je niet tevreden bent met het abonnement, kun je contact met ons opnemen via hello@moonboon.nl.

  De regels van de koopwet zijn niet van toepassing op abonnementen.


  3.4 De huurder is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met en een goede verzorging van het gehuurde. Het risico voor de goederen wordt gedragen door de huurder vanaf de ontvangst van de goederen tot aan de teruggave.

  3.5 Het Gehuurde Product moet zodanig worden onderhouden dat het in functionele staat wordt geretourneerd en zonder noemenswaardige slijtage die kan worden beschouwd als misbruik tijdens de huurperiode. De Huurder mag het Gehuurde Product alleen gebruiken in overeenstemming met de bijgeleverde handleidingen en instructies. Het Gehuurde Product mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen zoals water of andere vloeistoffen en moet worden beschermd tegen verontreinigende stoffen zoals tabaksrook om de oorspronkelijke staat te behouden. Dit geldt echter niet voor het wassen van het schommelwiegje (zonder kapokmatras) in geval van een ongelukje, dat met de hand gewassen moet worden op 40 graden met ongeparfumeerde zeep.

  3.6
  Het Gehuurde Product mag niet zodanig worden gewijzigd dat het oorspronkelijke uiterlijk ervan verandert, zoals veranderingen in de constructie of het verwijderen van onderdelen. Alles moet in dezelfde staat blijven als bij ontvangst. Elke verandering wordt beschouwd als misbruik en Moonboon behoudt zich het recht voor de retourzending niet te accepteren.

  3.7
  Gezien de aard en categorie van het product is normale slijtage te verwachten tijdens de huurperiode, zoals kwijl, braaksel of doorlekkende luiers. Moonboon houdt rekening met dergelijke gebruikssporen bij het retourneren. Normale slijtage, die het gevolg is van normaal gebruik, wordt door Moonboon gedekt en de Huurder wordt hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld.

  3.8   De beoordeling van de conditie van het gehuurde wordt uitgevoerd door Moonboon.

 1. ANNULERING EN RETOURNERING

  4.1 Je kunt je huurovereenkomst op elk moment gedurende de lopende maand tot de eerstvolgende betaaldatum opzeggen. De opzegging moet uiterlijk 24 uur voor de volgende betalingsopname plaatsvinden. Als je betaling bijvoorbeeld op de 14e van elke maand plaatsvindt, kun je je huurovereenkomst uiterlijk op de 13e van dezelfde maand opzeggen.

  4.2 Annulering van de huurovereenkomst dient te geschieden via het huurportaal op moonboon.nl, dat je onderaan onze website vindt onder "Huurportaal". Als dit niet mogelijk is, kun je contact opnemen met Moonboon via hello@moonboon.nl of ons bellen op +45 89 87 75 75.

  4.3 Het Gehuurde Product dient uiterlijk 7 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst aan Moonboon te worden teruggezonden. Indien het Gehuurde Product niet binnen deze termijn is verzonden, wordt één maand extra huur in rekening gebracht.

  4.4 Wanneer je de huurovereenkomst annuleert, moet je het bijgeleverde retourlabel gebruiken om de producten terug te sturen naar Moonboon. Als het retourlabel kwijt is, kun je contact opnemen met Moonboon via hello@moonboon.nl of ons bellen op +45 89 87 75 75 om een nieuwe op te laten sturen.

  4.5 Bij opzegging is het jouw verantwoordelijkheid om het Gehuurde Product zonder gebreken aan Moonboon te retourneren. De opzegging wordt pas als volledig beschouwd als Moonboon het Gehuurde Product heeft ontvangen. Je bent verantwoordelijk voor eventuele extra kosten voor retourzendingen. Moonboon behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ontbrekende accessoires of waardevermindering van het product buiten de verwachte normale slijtage.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

  5.1 Als consument heb je een herroepingsrecht van 14 dagen wanneer je winkelt bij Moonboon.

  5.2 De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop wij de overeenkomst hebben gesloten. In dit geval, wanneer je een product huurt, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn gebruikt tot het moment van annulering. De termijn betekent dat je 14 dagen hebt vanaf de datum van de overeenkomst om ons te laten weten dat je wilt annuleren. Stuur een e-mail naar hello@moonboon.nl of bel +45 89 87 75 75.

  5.3 Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht zal het terugbetaalde bedrag overeenkomen met het resterende deel van de huurovereenkomst na kennisgeving van gebruik van het herroepingsrecht, aangezien de huurovereenkomst geacht wordt gedeeltelijk te zijn gebruikt tot aan de annulering.

 1. BESCHADIGING EN VERLIES 

  6.1 Als het Gehuurde Product schade oploopt of verloren gaat als gevolg van een handeling van de Huurder, is de Huurder verantwoordelijk voor de vervanging van het product. Het schadebedrag wordt gebaseerd op de actuele verkoopprijs van het product ten tijde van de schade of het verlies.

  6.2 De Huurder dient Moonboon onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade, defect of verlies van het Gehuurde Product en alle medewerking te verlenen aan Moonboon om de situatie aan te pakken in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden.

 

 1. SCHENDING

  7.1 Indien de Huurder de bepalingen van de huurovereenkomst niet nakomt, waaronder het niet tijdig voldoen van de huurbetalingen of het zich anderszins niet houden aan de bepalingen van de overeenkomst of de verzorging van het Gehuurde Product, heeft Moonboon het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van slechts één dag te beëindigen. Als meerdere afzonderlijke producten zijn gehuurd, kan Moonboon de huurovereenkomst voor alle producten beëindigen, ongeacht of de overtreding betrekking heeft op een of meer van de producten.

  7.2 In geval van annulering wegens overtreding is de Huurder verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde producten en alle bijbehorende apparatuur. Indien het Gehuurde Product niet binnen 5 dagen na afloop van de huurperiode is geretourneerd, kan Moonboon het gehuurde als verloren beschouwen. De Huurder zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de verkoopprijs van het verloren product plus administratiekosten gelijk aan één maand huur.

  7.3 Als de Huurder de huur niet betaalt of de producten van Moonboon niet retourneert, zal Moonboon eerst proberen contact op te nemen met de Huurder door maximaal 3 (drie) herinneringen te sturen en telefonisch contact proberen op te nemen met de Huurder. Als na deze 3 herinneringen en telefonische contactpogingen geen contact met de Huurder tot stand is gekomen, zal Moonboon het incassoproces opstarten om de vordering te innen.

 1. MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN KLACHTEN

  8.1 Als je als consument een klacht wilt indienen over je aankoop, neem dan contact met ons op via hello@moonboon.nl. Als we niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via het Klachtenportaal voor Nævnenes Hus.

  Om een klacht in te kunnen dienen, moet de prijs van het product of de dienst in kwestie tussen DKK 1.110 (€150) en DKK 100.000 (€13.415) liggen. De prijs van producten zoals draagdoeken of andere kledingstukken moet echter ten minste 720 DKK (100 euro) bedragen. Er worden kosten in rekening gebracht voor het verwerken van de claim.

  Als je bij een door e-market gecertificeerde webwinkel hebt gewinkeld, kun je je zaak gratis door e-market laten verwerken, ongeacht het aankoopbedrag. Lees hier meer hierover.
  Als je in een ander EU-land dan Denemarken woont, kun je hier een klacht indienen via het online klachtenportaal van de Europese Commissie.

 1. BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

  9.1 Als je bij ons winkelt, verzamelen we noodzakelijke persoonlijke gegevens, waaronder je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  9.2 Deze persoonsgegevens worden alleen geregistreerd en gedeeld om je goederen te kunnen leveren.

  9.3 Moonboon International ApS is verantwoordelijk voor de registratie en opslag van je persoonsgegevens gedurende vijf jaar, waarna deze worden verwijderd.

  9.4 Wij werken samen met geselecteerde bedrijven die je gegevens alleen namens ons verwerken en niet voor hun eigen doeleinden. Deze zakenpartners zijn gevestigd binnen de EU of in landen die een adequate gegevensbescherming bieden.

  De gegevensbeheerder voor www.moonboon.nl is Moonboon International ApS.

  9.5 Je hebt het recht om informatie op te vragen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Als je onjuistheden aantreft, kun je verzoeken om correctie van de informatie. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om je persoonsgegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt, kun je contact met ons opnemen via: hello@moonboon.nl.

 1. WIJZIGINGEN IN DE HUURVOORWAARDEN

  10.1 Moonboon behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. Actieve huurders worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid om op te zeggen. Wijzigingen worden van kracht met een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen.

De huurvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 november 2023.